Политика за защита на личните данни

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

ПРИ ПОЛЗВАНЕТО НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА НА

„АУТО ГУМИ КОМ“ ООД

ЗА НАС

„АУТО ГУМИ КОМ“ ООД, (АУТО ГУМИ КОМ) със седалище и адрес на управление в гр. София 1407, улица Червена Стена № 58, представлявано от Управителя – Симеон Николов, вписано в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел при Агенция по вписванията с ЕИК 202142502

АУТО ГУМИ КОМ е администратор на лични данни и като такъв спазва стриктно нормативните изисквания за обработване и защита на личните данни, не споделя или разкрива лични данни и информация по неразрешен начин, гарантира сигурността на предоставените лични данни и информация, както и предоставяне на прозрачна информация, комуникация и условия за упражняване на правата на субектите на данни.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

„Лични данни“ означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“); физическо лице, което може да бъде идентифицирано е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице;

„Общ регламент относно защитата на данните“ означава Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (OB L 119/35, 4.5.2016 г.);

„Политика“ означава настоящата Политика за защита на личните данни;

„Интернет страница/та“ означава интернет страницата на  АУТО ГУМИ КОМ: http://gumicon.bg/, както и други, които биха могли да бъдат активирани след датата на влизане в сила на настоящата Политика;

КАКВА Е ЦЕЛТА НА ТАЗИ ПОЛИТИКА?

Настоящата Политиката има за цел да Ви информира за начините, по които АУТО ГУМИ КОМ обработва Ваши лични данни, включително какви лични данни могат да бъдат събирани от Вас при и по повод достъпването и/или използването на Интернет страницата; целите, за които тези данни се използват; срокът за обработването на личните данни, както и да Ви запознае с правата, които имате като субекти на данните.

Настоящата Политика се прилага по отношение на личните данни, които АУТО ГУМИ КОМ събира от Вас и/или които Вие предоставяте доброволно във връзка с и по повод посещението на интернет страницата на АУТО ГУМИ КОМ, ползването на техните функционалности и/или на предлаганите чрез тях стоки и/или услуги.

Към момента на утвърждаване на настоящата Политика, собственост на АУТО ГУМИ КОМ е следният домейн: http://gumicon.bg/

С достъпването на нашата интернет страница, Вие приемате, че сте прочели настоящата Политика и че сте информирани за нейното съдържание.

 

ЗАЩО ОБРАБОТВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ?

С оглед осигуряване на функционалността и предназначението на нашата  интернет страница, АУТО ГУМИ КОМ събира, използва и обработва Ваши лични данни.

АУТО ГУМИ КОМ не обработва специални категории лични данни, отнасящи се до Вас.

ПРИНЦИПИ ПРИ ОБРАБОТВАНЕТО НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

Вашите личните данни се предоставят на други лица само в предвидени в нормативен акт случаи и/или на друго законосъобразно основание, въведени са подходящи организационни и технически мерки за тяхното обработване и не се съхраняват за срок, по-дълъг от необходимия за защита на легитимния интерес на АУТО ГУМИ КОМ.

По-специално, при обработването на лични данни АУТО ГУМИ КОМ спазва следните принципи, а именно личните данни да са:

1. обработвани законосъобразно, добросъвестно и по прозрачен начин по отношение на субекта на данните („законосъобразност, добросъвестност и прозрачност“);

2. събирани за конкретни, изрично указани и легитимни цели и да не се обработват по-нататък по начин, несъвместим с тези цели; по-нататъшното обработване за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания, или за статистически цели не се счита, съгласно чл. 89, параграф 1 от Общия регламент за защита на данните, за несъвместимо с първоначалните цели („ограничение на целите“);

3. подходящи, свързани с и ограничени до необходимото във връзка с целите, за които се обработват („свеждане на данните до минимум“);

4. точни и при необходимост да бъдат поддържани в актуален вид: трябва да се предприемат всички разумни мерки, за да се гарантира своевременно изтриване или коригиране на неточни лични данни, като се имат предвид целите, за които те се обработват („точност“);

5. съхранявани във форма, която да позволява идентифицирането на субекта на данните за период, не по-дълъг от необходимото за целите, за които се обработват личните данни; личните данни могат да се съхраняват за по-дълги срокове, доколкото ще бъдат обработвани единствено за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания, или за статистически цели съгласно чл. 89, параграф 1 от Общия регламент за защита на данните, при условие че бъдат приложени подходящите технически и организационни мерки, предвидени в Общия регламент за защита на данните с цел да бъдат гарантирани правата и свободите на субекта на данните („ограничение на съхранението“);

6. обработвани по начин, който гарантира подходящо ниво на сигурност на личните данни, включително защита срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване и срещу случайна загуба, унищожаване или повреждане, като се прилагат подходящи технически или организационни мерки („цялостност и поверителност“) и

7. да се води отчетност за изпълнението на задълженията на АУТО ГУМИ КОМ, произтичащи от действащото законодателство за защита на личните данни.

Вашите лични данни се обработват от лицата, които имат задължение за обработване на данните Ви като потребители на интернет страницата или при конкретно възложена задача, която предполага достъп и обработване на тези данни, при спазване на принципа „Необходимост да се знае”. Данните могат да бъдат обработвани и от обработващ данни, с когото администраторът може да има сключен договор, по силата на който му е възложено обработването при спазване на всички изисквания за защита на личните данни и прилагане на принципа „Необходимост да се знае“.

ЛИЧНИ ДАННИ, КОИТО АУТО ГУМИ КОМ ОБРАБОТВА

АУТО ГУМИ КОМ обработва следните категории лични данни:

- Лични данни, събирани във връзка с достъпване до Интернет страницата, без извършена регистрация или попълнена и изпратена форма за контакт с Вас– данни за IP адрес и местоположение, използван браузър, операционна система;

- Лични данни, събирани във връзка със създаването на профил на интернет страницата.

- Лични данни, събирани във връзка със сключване на договор за покупко-продажба.

ЦЕЛИ НА ОБРАБОТВАНЕТО НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

Най-общо, АУТО ГУМИ КОМ обработва Ваши лични данни за следните цели:

- индивидуализирането Ви като лице, което е попълнило формата за контакт на Интернет страницата или го използва без да попълва формата за контакт;

- за индивидуализирането Ви като страна по договор с АУТО ГУМИ КОМ;

- за изпълнение на нормативноустановени изисквания и/или задължения, както и за изпълнение на искания и/или указания на съдебни, финансови, осигурителни, данъчни и/или други органи и/или институции;

- защита на правата и законните интереси на други ползватели на Интернет страницата и/или на трети лица;

- за установяване на връзка с Вас – по телефон, електронна поща (имейл) или за изпращане на кореспонденция във връзка с предлаганите продукти, включително директен маркетинг при дадено от Ваша страна изрично съгласие за това;

- дейности по подобряване на функционалностите на Интернет страницата и на продуктите и /или услугите, предоставяни чрез тях;

- други законосъобразни цели.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА „БИСКВИТКИ“ ( „ COOKIES “ )

За функционирането на Интернет страницата е необходимо ползването на „бисквитки“. „Бисквитките“ са информация, съхранена в съответния браузър (или мобилно приложение), която се използва за съхранение на настройки и идентификатори, необходими за осигуряване на удобство на потребителите и по-добра навигация. „Бисквитки“ се използват за следните цели:

Вид

Описание

Сесия и управление на навигацията (идентификатор на сесията, защита на сигурността, предишна стъпка за бутона “обратно” и др.).

Тезибисквиткисатехническинеобходимизавход, управлениенанавигациятаиползванетона сайта/приложенията . Сайтът/приложениятанеможе/гатдафункционира/т надеждноинормалнобезтях.

Настройки (език на сайта, избор за ползване на мобилна или десктоп версия, скриване на информационни полета).

Товасабисквитки, коитосеизползватзазапазваненанастройките, коитодаватвъзможностдасескриятинформационниполета , скоитопотребителитевечесасезапозналиидр. под.

Функционалност бързи линкове за търсене.

Вслучайчесеизползватазиопция, имавъзможностзаповтарянебързоилеснонапредишнотърсене (отпоследните 10 търсения).

Функционалност автоматично влизане в акаунта.

Вслучайчесеизползватазиопция, тяпозволяваавтоматичновлизаневсъответнияакаунт.

При желание можете да използвате настройките на Вашия браузър, за да изтриете и/или забраните получаването на бисквитки от Интернет страницата или да използвате специалните функционалности на Интернет страницата за тази цел. Повече информация за това може да бъде получена на следния/та уебсайт (интернет страница), а именно: www.allaboutcookies.org/manage-cookies/ .

АУТО ГУМИ КОМ не носи отговорност, ако интернет браузърът, който използвате, не поддържа функциите за контрол на употребата, включително отказ от запаметяване или изтриване на запаметени бисквитки.

РАЗКРИВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Ваши лични данни могат да бъдат предоставяни на държавни институции/компетентни органи с оглед изпълнение на нормативно задължение (КЗЛД, МВР, съд, прокуратура и т.н.) и/или на друго законосъобразно основание.

В допълнение, в дадени случаи АУТО ГУМИ КОМ може да разкрие лични данни пред свои партньори, които предоставят продукти и/или услуги, свързани с дейността на АУТО ГУМИ КОМ или подпомагат АУТО ГУМИ КОМ в неговите маркетингови дейности – в тези случаи лични данни се разкриват единствено за подобряване на предоставяните от нас продукти и/или услуги.

АУТО ГУМИ КОМ може да разкрие Ваши лични данни на трети лица с оглед осъществяване на доставка на награди. Тези данни могат да бъдат предоставяни на куриерски фирми и/или доставчици на пощенски/транспортни услуги, или на банкови институции за изплащане на парични награди.

По правило, АУТО ГУМИ КОМ не прехвърля Ваши лични данни в трети страни извън Европейския съюз и Европейското икономическо пространство. При необходимост от такова прехвърляне, нивото на защита на Вашите лични данни ще бъде гарантирано посредством използване на механизмите, предвидени в приложимото законодателство за защита на личните данни.

СРОК НА СЪХРАНЕНИЕ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

Вашите лични данни се съхраняват от АУТО ГУМИ КОМ за срок до 10 (десет) години след последната Ви поръчка.

ВАШИТЕ ПРАВА

Ако сте предоставили Ваши лични данни на АУТО ГУМИ КОМ и в съответствие с разпоредбите на действащото законодателство за защита на личните данни, Вие имате право да бъдете информирани по въпросите, свързани с обработването на Ваши лични данни, право на достъп до личните Ви данни, право на коригиране и допълване на събраните от Вас лични данни, включително чрез добавяне на декларация, право на изтриване на обработваните лични данни (право „да бъдете забравени“), право да ограничите обработването на Вашите лични данни, право на преносимост на Вашите лични данни, право на възражение срещу обработването на Вашите лични данни и права, свързани с автоматизираното вземане на индивидуални решения, включително профилиране.

АУТО ГУМИ КОМ съдейства за упражняването на горепосочените Ви права. В случай на необходимост от подобно съдействие, може да се свържете с нас, както следва на посочените по-долу данни за контакт: телефон: 0877 756 617

АУТО ГУМИ КОМ си запазва правото да не обработва заявки, които се повтарят неоснователно, изискват несъразмерни технически усилия, застрашават поверителността на данните на други потребители или такива заявки.

Упражняването на Вашите права, когато не са повтарящи се и неоснователни, могат да бъдат обвързани със заплащане на такси.

В случай че считате, че Вашите лични данни се обработват в нарушение на разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 и/или на действащото национално законодателство за защита на личните данни, Вие, в качеството Ви на субект на данни, имате право да подадете жалба до надзорен орган, какъвто в Република България е Комисията за защита на личните данни (КЗЛД), чиито контакти са следните: адрес: гр. София 1592, бул. Проф. Цветан Лазаров № 2; GPS координати: N 42.668839; E 23.377495; Център за информация и контакти – тел.: 02/91-53-518; Приемна – работно време: 9:00 – 17:30 ч.; Електронна поща (имейл): kzld@cpdp.bg ; Интернет страница: www.cpdp.bg и/или до съответния компетентен съд.

ПОСЛЕДВАЩИ ПРОМЕНИ В ПОЛИТИКАТА

Настоящата Политика  влиза в сила на 30.05.2018 г. и може да бъде изменяна, допълвана и по друг начин актуализирана от АУТО ГУМИ КОМ по всяко време.