Условия за ползване

I. OБЩИ РАЗПОРЕДБИ
1 – www.GumiCon.bg е собственост на фирма „АУТО ГУМИ КОМ“ ООД, и всеки който има достъп до него, декларира, че е съгласен с по-долу изложените, общи условия за ползването му. www.GumiCon.bg е уебсайт за електронна търговия - продажба и доставка на публикуваните в него стоки(гуми и мобилен сервиз).
 
2 - Настоящият документ съдържа Oбщите условия на договор за ползването на уебсайта, заявяването и закупуването на предлаганите чрез www.GumiCon.bg- електронна интернет страница, стоки(гуми и мобилен сервиз) между www.GumiCon.bg, от една страна, наричано по-долу за краткост "Доставчик" и от друга - лицето, съгласило се с настоящите Общи условия, наречено по-долу за краткост "Клиент".
 
3 - Тези общи условия се намират на адрес www.GumiCon.bg
 
4 - Доставчика си запазва правото да променя тези правила по всяко време без предварително известяване. Желателно е периодично да проверявате тази страница за извършени корекции и допълнения. Направените промени влизат в сила, в момента на публикуването им в сайта.
 
II. ДЕФИНИЦИИ
 
При тълкуването и прилагането на настоящите Общи условия, посочените по-долу термини и изрази, имат следното значение:
 
1- „Уебсайт/сайт" ("website") е обособенно място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси.
 
2- „АУТО ГУМИ КОМ“ ООД е търговско  дружество, с ИН : BG202142502 с адрес на управление София, МОЛ Симеон Николов.
 
3- www.GumiCon.bg е уебсайт за електронна търговия, който е съставна и обособена част от  „АУТО ГУМИ КОМ“ ООД - виртуален информационен ресурс в Интернет за продажба на стоки(гуми и мобилен сервиз) от разстояние, които се доставят след изричното им заявяване от страна на Клиента.
 
4- „Клиент"  физическо лице, навършило 18 години, или юридическо лице, което е приело настоящите Общи условия.
 
ПРЕДМЕТ
 
Доставчикът предоставя на Клиента възможност да закупува предлаганите в www.GumiCon.bg стоки(гуми и мобилен сервиз) след регистрация чрез отправяне на заявка и заплащане на съответната продажна цена, при съобразяване и стриктно спазване от страна на Клиента с тези Общи условия, както и на допълнително посочени на съответните Интернет страници в www.GumiCon.bg изисквания за закупуване на конкретните стоки.
 
ЦЕНИ
 
1- Всички цени в www.GumiCon.bg са в български левове за единична бройка , с включен ДДС, освен ако изрично е оказано друго (например без ДДС).
 
3- Дължимата от Клиента продажна цена е посочената в поканата за закупуване на стоката към момента на подаване на заявката за покупка
 
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА
 
1-Доставчикът се задължава:
 
- да достави в срок заявената за покупка стока;
 
-да полага дължимата грижа за изпълнение на своите задължения;
 
-да не разкрива никаква лична информация за клиента и да не предоставя събраната информация на трети лица  освен в случаите когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които  са оправомощени да изискват и събират такава информация при спазване на законово установените процедури и в други посочени в закона случаи.
 
2 -Доставчикът има право:
 
- при зареждане на уебстраницата www.GumiCon.bg да инсталира върху компютрите на Клиента бисквитки (cookies) - малки текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата чрез Интернет сървъра върху твърдия диск на Клиента и дават възможност за възстановяване на информация за Клиента, като го идентифицират и за проследяване на действията му.
 
- да поставя електронни препратки към други Интернет страници и ресурси и рекламни банери за продажба на стоки и предоставяне на услуги от трети лица, включително електронни препратки и рекламни банери, сочещи към уебсайтове, намиращи се извън контрола на Доставчика. Доставчикът си запазва правото да поставя електронни препратки и рекламни банери, сочещи към уебсайтове, намиращи се извън контрола на Доставчика и в клиентския профил Клиента;
 
3- Доставчикът няма задължение за осигуряване на компютърно оборудване и свързаност за пренос на информационни пакети между Клиента и Доставчика, необходими за осъществяване достъп до ресурсите на системата. Доставчикът не носи отговорност, ако Клиентът не може да осъществи достъп поради проблеми извън контрола на Доставчика (хардуерен или софтуерен проблем, проблем с Интернет свързаност и други).
 
4- Доставчикът полага грижа информацията в интернет-страницата да се поддържа винаги вярна и актуална, но не гарантира за достоверността и пълнотата на същата.
 
5- Доставчикът не носи отговорност за непредоставяне на достъп до интернет-страницата, както и за необработването или ненавременното обработване на заявките за покупка, при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол - случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет и в предоставянето на услуги извън контрола на Доставчика.
 
6- Доставчикът не гарантира, че достъпът до интернет-страницата ще бъде непрекъсваем, навременен, сигурен и свободен от грешки, доколкото това е извън възможностите, контрола и волята на Доставчика.
 
7-. Доколкото Доставчика не разполага с възможността да променя, контролира или по друг начин влияе върху качеството и годността за употреба на заявените от Клиента стоки, Доставчикът не отговаря за съответствието им с приложимите нормативни изисквания и техните качества.
 
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КЛИЕНТА
 
1- Клиентът се задължава: 
 
- да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен пощенски адрес за кореспонденция;
 
- да плати цената на заявената от него стока в сроковете и по начина, предвидени в тези Общи условия;
 
- да заплати разходите по доставката;

Доставка в цялата страна

7.50лв. за гуми за джип и лекотоварни гуми.
5.00лв. за всички останали.

 
да получи стоката или да осигури трето лице, което да получи стоката в сроковете за доставка на посочения от клиента адрес от негово име и за негова сметка;
 
да полага всички грижи и да предприема необходимите мерки, които разумно се налагат, с цел опазване на паролата си;
 
2-  Клиентът носи пълна отговорност за опазването на своята парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използването й
 
3- Клиентът има право на:
 
- да разглежда страниците на сайта свободно, без да сте длъжни да попълвате регистрационните форми и да въвеждате каквито и да било лични данни.
 
- достъп в режим онлайн до www.GumiCon.bg  при спазване на условията и изискванията за достъп, определени от Доставчика. За да подава валидни заявки за стоки(гуми и мобилен сервиз), Клиентът следва да въведе потребителското си име и парола.
 
- достъп и корекция в режим онлайн на личните си данни.
 
- с приемането на настоящите Общи условия, Клиентът се съгласява да получава непоискани търговски съобщения от Доставчика.
 
- клиентът се задължава при ползване на  www.GumiCon.bg
 
- да спазва българското законодателство и настоящите Общи условия
 
- да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права, включително право на интелектуална собственост;
 

СТАНДАРТЕН ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВО НА ОТКАЗ

 

До ...........................

/името на търговеца/

................................................................................

/адрес, ЕИК/

С настоящото уведомявам, че се отказвам от сключения от мен договор за покупка на следните стоки/услуги:

.......................................................... /описание на продукта/

Стоката е поръчана на ......................

Стоката е получена на ...................... /посочва се датата на получаване от потребителя/

.................................................................................../Име на потребителя/

Гр./с...................................................................... /Адрес на потребителя/

 

...................                                                                             ..................................

/Дата/                                                                                 /Подпис на потребителя/

 

Потребителят има право в срок от 14 дни да се откаже безусловно от договор от разстояние или от договор извън търговския обект, без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на тези за доставка в случай, че е избрал различен от стандартния най-евтин за търговеца начин за доставяне на поръчката, както и разходите за връщането на стоката обратно.

14-дневният срок започва да тече от датата на:

  • сключване на договора – при договор за услуги;
  • приемане на стоките от потребителя или от трето лице, различно от превозвача

В рамките на 14 дни след заявеното желание за отказ от договора потребителят следва да върне стоката на търговеца. В срок от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на потребителя да се откаже от договора, търговецът възстановява всички суми, получени от потребителя, включително разходите за доставка.

 

Права на потребителя
 Законова гаранция за съответствие на стоката с договора за продажба;
чл. 112, чл. 113, чл. 114, чл. 115 от ЗЗП,
 
Права и задължения съгласно Закона за защита на потребителите
 
Съгласно ЗЗП ние от „АУТО ГУМИ КОМ“ ООД сме длъжни и Ви предоставяме свободно следната информация:
 
1. името и адреса ни –„АУТО ГУМИ КОМ“ ООД , гр. София жк.Лозенец ул.Червена стена 58 ет.3 ап.6 ИН:BG202142502 МОЛ:Симеон Николов Николов
 
2. основните характеристики на стоките са изписани подробно в страницата за представяне на всеки продукт
 
3. цената на стоките е изписана С ВКЛ. ДДС на страниците за представяне на съответния продукт.
 
4.стойността на транспортните разходи за доставка, които НЕ СА ВКЛЮЧЕНИ в цената на стоките можете да видите в рубриката Срокове и Доставка.
 
5. Ние не налагаме никаква допълнителна стойност при използването на представените средства за комуникация с нас.
 
6. Начините за Доставка са описани подробно в страницата Плащане и Доставка.
 
7. Плащането на стоките е съобразено с чл.93 ал.1 на Закона за задълженията и договорите (ЗЗД), за което се получава съответния документ
 
8. Клиента има право да върне закупената стока до 14 дневен срок, като стоката трябва да бъде във вида в който е получена и с прилежащите към нея документи. Връщането на стоката става за сметка на клиента.