Вашата количка е празна!
0877 756 617
0877 756 617

Условия за ползване

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА НАШИЯ ОН-ЛАЙН МАГАЗИН

Настоящите „Условия за ползване“ уреждат взаимоотношенията между „АУТО ГУМИ КОМ“ ООД от една страна и потребителите на нашата електронна (интернет) страница и предлаганите на нея стоки и услуги, намиращи се на домейн www.GumiCon.bg. Тези Условия за ползване обвързват всички потребители. Използването на предлаганите услуги на тази интернет страница, означава, че Вие сте прочели и разбрали настоящите „Условия за ползване“ и сте съгласни с разпоредбите, съдържащи се в тях.

 

АУТО ГУМИ КОМ си запазва правото да променя тези правила по всяко време без предварително известяване. Желателно е периодично да проверявате тази страница за извършени корекции и допълнения. Направените промени влизат в сила от момента на публикуването им в сайта.

 

I. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

 

При тълкуването и прилагането на настоящите Условия за ползване, посочените по-долу термини и изрази, имат следното значение:

 

„АУТО ГУМИ КОМ“ ООД, (АУТО ГУМИ КОМ) е търговско дружество със седалище и адрес на управление в гр. София 1407, улица Червена Стена № 58, представлявано от Управителя – Симеон Николов, вписано в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел при Агенция по вписванията с ЕИК 202142502

 

„Сайт“ е домейнът www.GumiCon.bg, собственост на АУТО ГУМИ КОМ, чрез който се осъществяват поръчки за покупко-продажба на Стоки между АУТО ГУМИ КОМ и нашите Клиенти, и всеки който има достъп до него, декларира, че е съгласен с по-долу изложените, Условия за ползване. www.GumiCon.bg е Сайт за електронна търговия на стоки (гуми и мобилен сервиз) от разстояние, които се доставят след изричното им заявяване от страна на Клиента.

 

„Клиент/ът/а" или „Потребител/ят/я“ е дееспособно физическо лице, навършило 18 години, или юридическо лице, което е приело настоящите Условията за ползване. П

 

„Моят профил“ представлява потребителски акаунт на Потребителя с уникално потребителско име и парола за вход и достъп до услугите в Сайта;

 

„Артикул/и“ стока/и, които могат да бъдат предмет на покупко-продажба между АУТО ГУМИ КОМ и Потребители съгласно настоящите Условия за ползване;

 

„Продажна цена" е крайната цена за бройка или за определено количество стока/и и/ли за услуга/и, включваща/и данък върху добавена стойност и всички допълнителни данъци и такси, без стойността на доставката на стоката до Клиента.

 

II. ПРЕДМЕТ

 

II.1. АУТО ГУМИ КОМ предоставя на Клиента възможност да закупува предлаганите на www.GumiCon.bg стоки (гуми и мобилен сервиз) след регистрация чрез отправяне на заявка и заплащане на съответната продажна цена, при съобразяване и стриктно спазване от страна на Клиента с тези Условия за ползване, както и на допълнително посочени на съответните Интернет страници в www.GumiCon.bg изисквания за закупуване на конкретните стоки.

 

 

III. ИЗВЪРШВАНЕ НА ПОРЪЧКИ И СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА СТОКИ

III.1. След регистриране на Потребителя и активиране на профила, Клиентът получава достъп до своя профил и може да извършва заявки за закупуване на предлаганите в Сайта стоки („Поръчки“). При всяка отделна Поръчка, Потребителят има възможност да коригира своя телефон за контакт и адрес за доставка, както и да посочи представител, който да приеме Поръчката.

III.2. Поръчките се приемат от Сайта 24 часа в денонощието, вкл. в почивните дни и в дните на официалните празници. При финализиране на всяка Поръчка, Потребителят има възможност да види Стоките, които закупува и техните цени, своите имена, електронна поща, телефон, адрес, начинa на доставка и начина на плащане. След финализирането на Поръчката Потребителят получава потвърждение на Поръчката на посочения електронен адрес. За всеки етап от обработването на Поръчката (потвърждаване на наличност, изпращане и др.) Потребителят ще бъде уведомяван от оператор по електронна поща или телефон. Потребителят може да следи състоянието на текущата, както и на предишни Поръчки, от своя профил.

III.3. С извършване на Поръчката от страна на Потребителя (чрез опцията „Купи“) и потвърждаване на покупката на Стоката/ите по реда на т.III.1. по-горе, се сключва договор за покупко-продажба на поръчания Артикул между Потребителя, извършил Поръчката, и АУТО ГУМИ КОМ. След сключване на договора по реда на настоящия раздел, отношението между Потребителя и АУТО ГУМИ КОМ се уреждат от приложимото българско законодателство.

IV. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

IV.1. Цената на всяка Стока, предлагана от АУТО ГУМИ КОМ чрез Сайта, е посочена в български лева (BGN) и включва данък добавена стойност (ДДС). Указаната цена за всяка Стока е за един брой.

IV.2. Плащането на избраната от Потребителя Стока може да бъде извършено по един от следните начини, по избор на Потребителя:

(i) Плащане при доставка (наложен платеж): при получаване на стока, дължимата сума се заплаща на приносителя, който извършва доставката на стоката; или

(ii) Плащане по банков път: заплащането на дължимата сума се извършва чрез банков превод в указаната от АУТО ГУМИ КОМ банкова сметка. В този случай, при получаване на Стоката не се дължи плащане на цената на стоката на приносителя, който извършва доставката на Стоката.

(iii) Плащане в брой: В брой при получаване на гумите или след извършване на услугата мобилен монтаж.

V.УСЛОВИЯ ЗА ДОСТАВКА

V.1. Поръчана от Потребителя Стока се доставя на посочения от Потребителя адрес за доставка.

 

V.2. При избор от страна на Потребителя за плащане с наложен платеж съгласно т. IV.2(i) по-горе, Потребителят е длъжен да заплати закупения Артикул на приносителя, който извършва доставката на Стоката.

 

V.3. Поръчаната Стока се доставя на Потребителя в подходяща опаковка съобразно вида й и начина на доставка.

 

V.4. Разходите за доставка за закупена Стока (напр. транспортни разходи и разходи за куриерски услуги) са за сметка на Потребителя и се заплащат от Потребителя при получаване на Стоката, съгласно цените, публикувани в секцията "Плащане и  Доставка" на Сайта, освен ако не е уговорено друго.

 

VI. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКА

 

VI.1. Изпълнението на Поръчка, респективно доставката на  на Потребителя, могат да бъдат възпрепятствани поради следните причини:

(i) един или всички от поръчаните Артикули не се в наличност, за което Потребителят ще бъде уведомен по подходящ начин (на посочения от Потребителя телефон за контакт или чрез изпращане на съобщение на посочената от Потребителя електронна поща);

(ii) не е извършено плащане на цената на поръчания Артикул/и или е налице забава на плащането от страна на Потребителя, ако е избрал плащане чрез банков превод по т. IV.2 (ii) по-горе;

(iii) Потребителят е посочил неверни данни, вкл. грешен или непълен адрес за доставка и телефон за контакти. В този случай извършената Поръчка е невалидна и тя не обвързва АУТО ГУМИ КОМ със задължението за доставка.

 

VI.2. При неизпълнение на Поръчка, респ. доставка на поръчани Артикули, от страна на АУТО ГУМИ КОМ поради причините, изброени в т. VI.1 по-горе, АУТО ГУМИ КОМ не носи каквато и да било отговорност по отношение на Потребителя, извършил съответната Поръчка.

 

VI.3. При неизпълнени на Поръчка, респ. доставка на Артикул по вина на АУТО ГУМИ КОМ, всички допълнителни разходи са за сметка на АУТО ГУМИ КОМ.

 

VII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КЛИЕНТА

 

VII.1. Клиентът се задължава: 

(i) да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен пощенски адрес за кореспонденция;

(ii) да плати цената на заявената от него стока в сроковете и по начина, предвидени в тези Условия за ползване;

(iii) да заплати разходите по доставката; 

(iv) да получи стоката или да осигури трето лице, което да получи стоката в сроковете за доставка на посочения от клиента адрес от негово име и за негова сметка;

 

да полага всички грижи и да предприема необходимите мерки, които разумно се налагат, с цел опазване на паролата си;

 

VII.2. Клиентът носи пълна отговорност за опазването на своята парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използването й

 

VII.3. Клиентът има право:

(i) да разглежда страниците на сайта свободно, без да сте длъжни да попълвате регистрационните форми и да въвеждате каквито и да било лични данни.

(ii) на достъп в режим онлайн до www.GumiCon.bg  при спазване на условията и изискванията за достъп, определени от Доставчика. За да подава валидни заявки за стоки(гуми и мобилен сервиз), Клиентът следва да въведе потребителското си име и парола.

(iii) на достъп и корекция в режим онлайн на личните си данни.

 

 

VII.4. клиентът се задължава при ползване на www.GumiCon.bg да:

(i) да спазва българското законодателство и настоящите Условия за ползване

(ii) да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права, включително право на интелектуална собственост;

 

 

VIII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА

 

VIII.1. Доставчикът се задължава да:

(i) достави в срок заявената за покупка стока;

(ii) полага дължимата грижа за изпълнение на своите задължения;

(iii) не разкрива никаква лична информация за клиента и да не предоставя събраната информация на трети лица  освен в случаите когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които  са оправомощени да изискват и събират такава информация при спазване на законово установените процедури и в други посочени в закона случаи.

 

VIII.2. Доставчикът има право:

(i) при зареждане на уебстраницата www.GumiCon.bg да инсталира върху компютрите на Клиента бисквитки (cookies) - малки текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата чрез Интернет сървъра върху твърдия диск на Клиента и дават възможност за възстановяване на информация за Клиента, като го идентифицират и за проследяване на действията му. Повече информация тук: http://www.allaboutcookies.org/

(ii) да поставя електронни препратки към други Интернет страници и ресурси и рекламни банери за продажба на стоки и предоставяне на услуги от трети лица, включително електронни препратки и рекламни банери, сочещи към уебсайтове, намиращи се извън контрола на Доставчика. Доставчикът си запазва правото да поставя електронни препратки и рекламни банери, сочещи към уебсайтове, намиращи се извън контрола на Доставчика и в клиентския профил Клиента;

 

VIII.3. Доставчикът няма задължение за осигуряване на компютърно оборудване и свързаност за пренос на информационни пакети между Клиента и Доставчика, необходими за осъществяване достъп до ресурсите на системата. Доставчикът не носи отговорност, ако Клиентът не може да осъществи достъп поради проблеми извън контрола на Доставчика (хардуерен или софтуерен проблем, проблем с Интернет свързаност и други).

 

VIII.4. Доставчикът полага грижа информацията в интернет-страницата да се поддържа винаги вярна и актуална, но не гарантира за достоверността и пълнотата на същата.

 

VIII.5. Доставчикът не носи отговорност за непредоставяне на достъп до интернет-страницата, както и за необработването или ненавременното обработване на заявките за покупка, при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол - случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет и в предоставянето на услуги извън контрола на Доставчика.

 

VIII.6.Доставчикът не гарантира, че достъпът до интернет-страницата ще бъде непрекъсваем, навременен, сигурен и свободен от грешки, доколкото това е извън възможностите, контрола и волята на Доставчика.

 

VIII.7. Доколкото Доставчика не разполага с възможността да променя, контролира или по друг начин влияе върху качеството и годността за употреба на заявените от Клиента стоки, Доставчикът не отговаря за съответствието им с приложимите нормативни изисквания и техните качества.

 

IX. ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 

 

IX.1. Личните данни, предоставени от Потребителите съгласно настоящите Условия за ползване, се събират и обработват от АУТО ГУМИ КОМ в съответствие с действащото законодателство на територията на Република България, в това число и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните или Регламент (ЕС) 2016/679).

 

IX.2. АУТО ГУМИ КОМ избира и прилага подходящи технически и организационни мерки, които гарантират защитата на обработваните лични данни срещу умишлено повреждане или нерегламентиран достъп, както и в случай на всякакво друго неправомерно обработване на лични данни (случайно или неправомерно унищожаване, загуба, промяна, неразрешено разкриване или достъп до прехвърлени, съхранявани или обработени по друг начин лични данни).

 

IX.3. Събирането и обработването на личните данни се извършва със съгласие на Потребителите, за които личните данни се отнасят. Предоставяне на всякакви лични данни от страна на Потребителите е доброволно, с оглед ползването от страна на Потребителите на функционалностите на Сайта.

 

IX.4. При обработването на лични данни АУТО ГУМИ КОМ спазва следните принципи, а именно личните данни да са:

(i) обработвани законосъобразно, добросъвестно и по прозрачен начин по отношение на субекта на данните („законосъобразност, добросъвестност и прозрачност“);

(ii) събирани за конкретни, изрично указани и легитимни цели и да не се обработват по-нататък по начин, несъвместим с тези цели; по-нататъшното обработване за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания, или за статистически цели не се счита, съгласно чл. 89, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/679, за несъвместимо с първоначалните цели („ограничение на целите“);

(iii) подходящи, свързани с и ограничени до необходимото във връзка с целите, за които се обработват („свеждане на данните до минимум“);

(iv) точни и при необходимост да бъдат поддържани в актуален вид: трябва да се предприемат всички разумни мерки, за да се гарантира своевременно изтриване или коригиране на неточни лични данни, като се имат предвид целите, за които те се обработват („точност“);

(vi) съхранявани във форма, която да позволява идентифицирането на субекта на данните за период, не по-дълъг от необходимото за целите, за които се обработват личните данни; личните данни могат да се съхраняват за по-дълги срокове, доколкото ще бъдат обработвани единствено за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания, или за статистически цели съгласно чл. 89, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/679, при условие че бъдат приложени подходящите технически и организационни мерки, предвидени в Регламент (ЕС) 2016/679 с цел да бъдат гарантирани правата и свободите на субекта на данните („ограничение на съхранението“);

(vii) обработвани по начин, който гарантира подходящо ниво на сигурност на личните данни, включително защита срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване и срещу случайна загуба, унищожаване или повреждане, като се прилагат подходящи технически или организационни мерки („цялостност и поверителност“) и

(viii) да се води отчетност за изпълнението на задълженията на АУТО ГУМИ КОМ, произтичащи от действащото законодателство за защита на личните данни.

 

IX.5. Личните данни, които са предоставени от Потребителите при регистрацията, ще бъдат използвани единствено за обслужване на Потребителите – приемане и изпълнение на Поръчки, доставяне на Артикули и връзка с Потребителите в случай на възникнали проблеми, свързани с Поръчката. АУТО ГУМИ КОМ няма да предоставя под никаква форма тези лични данни на трети лица, извън посочените в следващото изречение и в                  т. IX.6., и няма да ги използва за цели, различни от гореописаните, без изричното съгласие на Потребителите. С оглед изпълнението на Поръчки и извършването на доставки на Артикули, АУТО ГУМИ КОМ може да предоставя лични данни на куриерски фирми и/или доставчици на пощенски/транспортни услуги, с което Потребителят изрично и безусловно се съгласява.

 

IX.6. Личните данни, предоставени от Потребителите, могат да бъдат предоставени на трети лица, имащи законово основание да ги получат, при спазване разпоредбите на действащото законодателство за защита на личните данни.

 

IX.7. В съответствие с разпоредбите на действащото законодателство за защита на личните данни, всеки Потребител има право да бъде информиран по въпросите, свързани с обработването на негови лични данни, право на достъп до личните си данни, право на коригиране и допълване на събраните от него лични данни, включително чрез добавяне на декларация, право на изтриване на обработваните негови лични данни (право „да бъде забравен“), право да ограничи обработването на своите лични данни, право на преносимост на своите лични данни, право на възражение срещу обработването на негови лични данни и права, свързани с автоматизираното вземане на индивидуални решения, включително профилиране.

 

IX.8. Повече информация относно обработването на лични данни на Потребителите на Сайта може да бъде намерена в нашата Политика за поверителност, която може да бъде видите тук.

 

IX. ЗАКОНОВА ГАРАНЦИЯ

 

IX.1. Всички представени на сайта и/или продавани в онлайн магазина стоки са със законова гаранция за съответствие на стоката с договора за продажба съгласно чл. 112-115 от ЗЗП. Търговската гаранция не оказва влияние върху правата на потребителите, произтичащи от гаранцията по чл. 112-115, от ЗЗП. Независимо от търговската гаранция продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно гаранцията по чл. 112-115 от ЗЗП.

 

X. ОТКАЗ ОТ СКЛЮЧЕН ДОГОВОР И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЗАПЛАТЕНАТА ЦЕНА

 

X.1. На основание чл. 50 ЗЗП потребителят има право да се откаже от договора от разстояние без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на разходите, предвидени в чл. 54, ал. 3 и чл. 55, ЗЗП в 14-дневен срок, считано от датата на: приемане на стоките от потребителя или от трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя или когато потребителят е поръчал много стоки с една поръчка, които се доставят отделно, считано от датата, на която потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, приемане на последната стока;

 

X.2. Правото на отказ може да бъде упражнено само в случай, че задължително са изпълнени следните условия: Оригиналната опаковка на стоката да не е отваряна в т.ч. да не е нарушена целостта на поставените върху опаковката защитни стикери. Потребителят да е предоставил на АУТО ГУМИ КОМ покупните документи за стоката, а именно: копие от оригиналната фактура или копия от оригиналната касова бележка придружена от съответната стокова разписка.

 

X.3. Стандартни указания за отказ:

(i) право на отказ от договора от разстояние.

(ii) имате право да се откажете от настоящия договор, без да посочвате причини за това, в срок 14 дни.

(iii) срокът за отказ е 14 дни считано от датата, на която Вие или трето лице, различно от превозвача и посочено от Вас, сте влезли във владение на стоките или при договор, съгласно който потребителят поръчва много стоки с една поръчка, които се доставят поотделно: датата, на която Вие или трето лице, различно от превозвача и посочено от Вас, сте влезли във владение на последната стока.

 

(iv) За да упражните правото си на отказ, трябва да ни уведомите (за Вашето име, географски адрес и ако имате такива, телефонен номер, факс и електронен адрес,) и за решението си да се откажете от договора с недвусмислено заявление (например писмо, изпратено по пощата, факс или електронна поща). Можете да попълните и подадете по електронен път приложения стандартен формуляр за отказ или друго недвусмислено заявление за отказ на нашия уебсайт (добавете интернет адрес).

 

 

СТАНДАРТЕН ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВО НА ОТКАЗ

 

 

 

До ...........................

 

/името на търговеца/

 

................................................................................

 

/адрес, ЕИК/

 

С настоящото уведомявам, че се отказвам от сключения от мен договор за покупка на следните стоки/услуги:

 

.......................................................... /описание на продукта/

 

Стоката е поръчана на ......................

 

Стоката е получена на ...................... /посочва се датата на получаване от потребителя/

 

.................................................................................../Име на потребителя/

 

Гр./с...................................................................... /Адрес на потребителя/

 

 

 

...................                                                                             ..................................

 

/Дата/                                                                                 /Подпис на потребителя/

 

Ако използвате тази възможност, ние незабавно ще Ви изпратим на траен носител (например по електронна поща) съобщение за потвърждение на получаването на отказа.

 

За да спазите срока за отказ от договора, е достатъчно да изпратите съобщението си относно упражняването на право на отказ преди изтичането на срока за отказ от договора.

 

(v) Действие на отказа - aко се откажете от настоящия договор, ние ще Ви възстановим всички плащания, които сме получили от Вас, включително разходите за доставка (с изключение на допълнителни разходи, свързани с избран от Вас начин на доставка, различен от най-евтиния стандартен начин на доставка, предлаган от нас), без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни считано от датата, на която ни информирате за Вашето решение за отказ от настоящия договор. Ще извършим възстановяването, като използваме същото платежно средство, използвано от Вас при първоначалната трансакция като във всеки случай това възстановяване няма да бъде свързано с никакви разходи за Вас. Имаме право да отложим възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато не ни представите доказателства, че сте изпратили обратно стоките, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано.). Очакваме да ни изпратите или да върнете обратно стоките без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни след деня, в който сте ни информирали за отказа си от настоящия договор. Вие трябва да поемете преките разходи по връщане на стоките

 

XI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

XI.1. Приложимо към настоящите Условия за ползване право е действащото законодателство на Република България. Всички спорове, породени от тези Условия за ползване или отнасящи се до тях, включително споровете, породени или отнасящи се до тяхното тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, ще бъдат разрешавани от компетентния български съд.

 

XI.2. В случай, че части или цели разпоредби на настоящите Условия за ползва не бъдат признати за противоречащи на императивни норми, за нищожни или по каквато и било причина неприложими, то тези разпоредби ще бъдат считани за самостоятелни спрямо останалите разпоредби и няма да засегнат действието и приложимостта на която и да било от останалите разпоредби на настоящите Условия за ползване.